Produkty
Novinky

Kluzivo na dřevo 1l CMT

Výrobce CMT
SANAP obj. kód 113932
Obj. název C99800201
skladem
422 Kč
349 Kč bez DPH
Množství: ks

Zabraňuje nalepování pryskyřice a brání tomu, aby se na nástroj nalepovaly piliny. Konzervuje kovové části strojů a nástrojů. Odpuzuje vlhkost. Mazivo je možné aplikovat rozprašovačem nebo nanášet houbičkou na pracovní pláty stolů. Při použití kluziva dosáhnete plynulý posuv materiálu a tím čistě opracovaného povrchu.


Nebezpečí

Nebezpečné látky
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Standardní věty o nebezpečnosti
H304
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.


2