Produkty
Novinky

Čisticí emulze pro nástroje FORMULA 2050, 0,5L CMT

Výrobce CMT
SANAP obj. kód 116113
Obj. název C99800101
skladem
403 Kč
333 Kč bez DPH
Množství: ks

Pro perfektní očištění dřevoobráběcích nástrojů od smůly a  dalšího znečištění. Bezpečná a netoxická emulze zvyšuje životnost nástrojů a zanechává rzi odolný povlak. Napomáhá ke zvýšení životnosti nástroje mezi ostřením.
 

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H318
Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P280
Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.


2